Stamtavla

Hanssons Hundar

Stamtavla

SE UCH FI UCH NO UCH Antefas Nefer-Hetep NO UCH SE UCH SE V-94
Antefas Jemhetep
DK UCH KBH V-89 WW-89
Pharaoh Ramses Arthemis
DK UCH INT UCH KBH V-81-82-83-85-87 NL CH
Fallohide King Ramses
WW-77
Tutankhamon
Okänd Okänd
Okänd
Okänd Okänd
Okänd
Sabah Okänd Okänd
Okänd
Okänd Okänd
Okänd
DK UCH
Leetbank Arusa
GB CH
Leetbank Imset
Okänd Okänd
Okänd
Okänd Okänd
Okänd
Leetbank Serket Okänd Okänd
Okänd
Okänd Okänd
Okänd
INT UCH NORD UCH SE V-89 SE V-91 SE V-92 SE V-93
Antefas Farah Dibah
INT UCH NORD UCH
Antefas Bchepherure
INT UCH NORD UCH
Chefren
Hakem Tar Rabat Bahri Ta Kercem
Bianca Tar Rabat
Enigma Sati-Nofer INT UCH LP NORD UCH Merymut Khephri
FI UCH SE UCH Merymut Nepthys
INT UCH LP NORD UCH
Enigma Seschat-Ata
INT UCH LP NORD UCH Merymut Khephri Fred Of Safi
Kilcroney Nekhebi Merymut
FI UCH SE UCH Merymut Nepthys CH Kilcroney Rekhmire Merymut
Kilcroney Nefertare Merymut
INT UCH NORD UCH
Antefas Crio-Sphinx
INT UCH NORD UCH
Nefers Akhesemer Ahr
INT UCH NORD UCH NORD V-80 Chasséllis Bahri Merymut Merenptah
INT UCH NORD UCH Chasséllis Apapa
INT UCH NORD UCH NORD V-83 Dufas Annina INT UCH Twinley Ta Cini
NORD UCH Horapha Pakeewi
INT UCH NORD UCH
Merymut Marna
Merymut Beni Hasan GB CH Kilcroney Seti Merymut
Kilcroney Nekhebi Merymut
GB CH Merymut Hetepheres CH Kilcroney Rekhmire Merymut
Birling Zahara Merymut
FI UCH INT&SE UCH NO V-00 NO V-04 NORD V-03 SE V-05
Antefas Lotus
INT&NORD UCH JEUW-97 KBH JV-97 NO UCH SE LCCH SE V-98
Farao Anubis Ramses
INT&DK CH JWW-89 KBH V-90-91 LPI LU CH
Kbir Ramses El-Kabul
DK UCH INT UCH KBH V-81-82-83-85-87 NL CH
Fallohide King Ramses
WW-77
Tutankhamon
Okänd
Okänd
Sabah Okänd
Okänd
US CH
Shemas Khantessa
Twinley King Sesostris Okänd
Okänd
US CH
Changas Shema Suntorri
Okänd
Okänd
FI UCH INT UCH KBH V-95 NORD UCH NORD V-96 SE V-96
Enigma Shining Hickory
INT UCH NORD UCH NORD V-98
Antefas Jabbah-Kaa
DK UCH KBH V-89 WW-89
Pharaoh Ramses Arthemis
DK UCH INT UCH KBH V-81-82-83-85-87 NL CH Fallohide King Ramses
DK UCH Leetbank Arusa
INT UCH NORD UCH SE V-89 SE V-91 SE V-92 SE V-93
Antefas Farah Dibah
INT UCH NORD UCH Antefas Bchepherure
INT UCH NORD UCH Antefas Crio-Sphinx
INT UCH NORD UCH
Enigma Sophia
INT UCH NO UCH SE UCH
Merymut Adonis
GB CH Merymut Aquarius
Merymut Chety
INT UCH NO UCH NORD V-87 SE UCH
Enigma Saphira
SE UCH Antefas Cnuphi-Chnum
INT&NORD UCH Enigma Shepenopet
EUW-97 FI UCH INT UCH KBH V-96-97 NORD UCH NORD V-97
Antefas Kahira
SE UCH
Antefas Hapi
INT UCH NO UCH SE UCH
Merymut Adonis
GB CH
Merymut Aquarius
GB CH Merymut Antares Of Chater
GB CH Caversfield Tiffla Of Merymut
Merymut Chety GB CH Merymut Smenkhare
GB CH Merymut Hetepheres
INT UCH NORD UCH SE V-89 SE V-91 SE V-92 SE V-93
Antefas Farah Dibah
INT UCH NORD UCH
Antefas Bchepherure
INT UCH NORD UCH Chefren
INT UCH LP NORD UCH Enigma Seschat-Ata
INT UCH NORD UCH
Antefas Crio-Sphinx
INT UCH NORD UCH Nefers Akhesemer Ahr
INT UCH NORD UCH Merymut Marna
INT UCH NORD UCH SE V-89 SE V-91 SE V-92 SE V-93
Antefas Farah Dibah
INT UCH NORD UCH
Antefas Bchepherure
INT UCH NORD UCH Chefren  
Enigma Sati-Nofer
INT UCH LP NORD UCH Enigma Seschat-Ata INT UCH LP NORD UCH Merymut Khephri
FI UCH SE UCH Merymut Nepthys
INT UCH NORD UCH
Antefas Crio-Sphinx
INT UCH NORD UCH Nefers Akhesemer Ahr INT UCH NORD UCH NORD V-80 Chasséllis Bahri
INT UCH NORD UCH NORD V-83 Dufas Annina
INT UCH NORD UCH Merymut Marna Merymut Beni Hasan
GB CH Merymut Hetepheres
Pedigree generated by PedigreeQuery.com

Copyright  © All Rights Reserved

hanssonshundar.se 2005 - 2020